Belediye meclisi yarın toplanıyor

0
471

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.03.2020 Cuma günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir.

GÜNDEM

1- Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 2020/28 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 128 ada, 2 parselin batısında yer alan park alanı içerisindeki Trafonun plana işlenmesine ilişkin Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 28.02.2020 tarih ve 2020/4 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu )

 

2- Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 2020/29 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan tescil kararları, yenilenen 22-A kadastro verileri ve artan nüfus verileri nedeniyle mevcut sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik  hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 28.02.2020 tarih ve 2020/5 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

 

3- Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için, düzenleme sahalarının, düzenleme ortaklık payı oranı, vb. nedenlerden dolayı değişebileceği de göz önüne alınıp 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre işlem yapılmasının sağlanması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesi kapsamında beş yıllık imar programının onaylanması hususunun görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

4- Belediyemize yapılan, yapı ruhsatı başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, yürürlükteki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve yarımadadaki plan notları arasında dil birliği sağlanması, gerek estetik ve günümüz yaşam koşullarının zorunlu kıldığı şartları sağlama kaygısı ile getirilen mimari çözüm önerilerinin, gerekse ilçemizin yöresel dokusu ve kent kimliğine uygun olmasını sağlayacak ilkelere dair  düzenlemelere ilişkin çalışma yapılması hususunun görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

5- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin  görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

6- Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi Pazaryerleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

7- 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğinin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açılış izni verildikten sonra faaliyete geçecek olan Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için verilmesi planlanan aylık harçlık miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

 

8- Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) hazırlamış olduğu “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı” nın imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

 

9- Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 Sayılı Meclis Kararında geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifesi kısmına Binnaz Karakaya Spor Salonu ve Yüzme Havuzunun kullanım ücretlerinin belirlenmesi ve eklenmesi konusunun görüşülmesi.

(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

 

10- ADM Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından 2020 yılı içerisinde elektrik hatlarında yapılması planlanan çalışmalardan sonra, tahrip olacak yol, kaldırım ve meydan zemin kaplamaları tamiratının yapımı için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince Bodrum Belediye Başkanlığı ile ADM Elektrik Dağıtım AŞ. arasında protokol yapılması  ihtiyacı doğduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesi gereğince, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

(Fen İşleri Müdürlüğü)

 

11- İlçemiz sınırları içerisinde karışık ambalaj atıklarının toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi, kiraya verilmek suretiyle ihale edileceğinden, kira süresinin (10 yılı geçmemek kaydıyla) belirlenmesine ilişkin konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden görüşülmesi.

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

12- 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte belediyemiz sınırlarının genişlemesi ve kapanan belediyelerin belediyemiz bünyesine dahil edilip mahalle statüsüne geçmesi nedeniyle, İlçemiz sınırları içerisinde açılmak istenilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile açık ve kapalı alkollü içecek satışı ve sunumu yapılacak yeni içkili yer bölgelerinin tespitinin görüşülmesi.

(Zabıta Müdürlüğü)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi buraya giriniz